ข่าว & กิจกรรม

Thai Tone International Trade Co., Ltd.


โครงการตรวจสุขภาพในชุมชน

(THAI TONE จัดโครงการตรวจสุขภาพในชุมชน บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้)


บริษัทไทยโทนอินเตอร์แนลชั่นนอล จัดโครงการตรวจสุขภาพในชุมชน บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนแกลเลอรี่ภาพ

ข่าวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง