วิสัยทัศน์และพันธกิจ
"ส่งออกความภูมิใจผลไม้ของไทยสู่ตลาดผลไม้โลก"

เรามุ่งเน้นที่จะผลักดัน ผลไม้ไทย ผลผลิตทางการเกษตรของไทย ให้ก้าวออกสู่ตลาดโลก เป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าและมุ่งมั่นส่งออกผลไม้ไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่แน่นอน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพการปลูกผลไม้ในไทย สร้างรากฐานให้กับเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงการค้าส่งออก สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้หลักน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เราอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้ คู่ค้าเราอยู่ได้ ยึดหลักปรับตัวไปตามสภาพเศรษฐกิจและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยไม่หยุดพัฒนาองค์กร และบุคลากรเพื่อการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน