9 ปี ที่มากกว่าประสบการณ์

บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด

เข้าสู่ปีที่ 9   ที่บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอลเทรด จํากัด ดําเนินกิจการตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เนื่องด้วยประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอาชีพเป็นเกษตรกร โครงการพระราชดําริต่างๆ ของพระองค์จึงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรดําเนินชีวิต ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้ที่มั่นคงจากการรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรมและเกิดการจ้างงานภายในชุมชน  ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังลดการย้ายถิ่นฐาน เพื่อไปทํางานในต่างถิ่น สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างรากฐานครอบครัวและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มเเข็งและยั่งยืนอย่างแท้จริง เรายืนหยัด อยู่ข้างเกษตรกร สนับสนุนการเพาะปลูกผลไม้ไทย โดยเฉพาะ ลําไยสด ทุเรียน มังคุด และ นํามาเพิ่มคุณค่า ด้วยกระบวนการผลิต แพคบรรจุ และ การขนส่งที่ได้มาตรฐาน    ส่งออกเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผลไม้ไทย 

สารจากผู้บริหาร

เรามีบริษัทในเครือ พร้อมให้บริการในทุกด้าน ครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวก ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบคัดเลือกสินค้า ผลิต บรรจุสินค้า การขนส่งและส่งออกอย่างรวดเร็ว จึงทำให้รักษาคุณภาพ คุณสมบัติอันเป็นมาตรฐานของสินค้าได้เป็นอย่างดี

คุณชิดจันทร์ ห่ง
กรรมการบริษัท

ทีมงานคุณภาพของเรา

เรามีการคัดสรรผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกร