ร่วมงานกับเรา

Thai Tone International Trade Co., Ltd.

พนักงานบัญชี

ลักษณะงาน

 • ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • ทำบัญชีต้นทุน
 • ภาษีซื้อ ภาษีขาย
 • ปิดงบประจำเดือน
 • ทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา
 • อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง
 • อายุ 28-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน 
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
 • กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • คุ้นเคยกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (express)

กรอกข้อมูลสมัครงาน

 • นาย

 • นาง

 • นางสาว